Warszawa,dnia 18 czerwca 1977 r.
Tajne Spec. Znaczenia

PROTOKÓŁ

z narady służbowej odbytej w dn. 17.06.br dot. kierunków rozpracowywania operacyjnego w sprawie krypt. „Hazardziści”.W powyższej naradzie udział wzięli ze strony Wydz. II Dep.III MSW jego naczelnik płk. A.Barszczewski

z-ca nacz. płk. K.Sławiński

st. insp. płk. J.Caban

mł. insp. ppor. T.Gębski

oraz

z-ca nacz. Wydz. III KSMO mjr A.Feliś

kier. Sek. VIII a W. III „A” kpt. B.Masłowski

kier. Sek. II Wydz. III KWMO w Łodzi - Eugeniusz Matyga


Tow. A.Barszczewski otwierając naradę stwierdził, iż zasadniczym problemem jest ujednolicenie zadań i kierunków operacyjnych zmierzających do neutralizacji a następnie rozbicia grupy „Hazardzistów”. Aktualnie są przesłanki wskazujące na prowadzenie tego przedsięwzięcia, a mianowicie:

- wzrastające rozbieżności na linii „Hazardziści” – „Gracze”,

- brak jednolitego stanowiska wśród niektórych osób z „Hazardzistów” jak też i władz kościelnych do problemu działania „ROPCZiO”.

Jednocześnie podkreślił, iż wysiłki operacyjne należy koncentrować równolegle, tak aby nie dopuścić do rozszerzenia ich wpływów na inne ośrodki w kraju.

Wynika to z faktu posiadania przez nas informacji operacyjnych wskazujących na próby aktywizacji tych działań podejmowane przez figurantów do rozszerzenia swej bazy i wpływów.

Ponadto wskazał na konieczność koncentracji operacyjnej na następujących problemach /dla przeciwdziałania zamierzeniom/:


Tow.K.Sławiński w swojej wypowiedzi podkreślił konieczność pogłębienia różnic między „Hazardzistami” a „Graczami” w drodze rozbudowanych przedsięwzięć operacyjnych, intensyfikację działań zmierzających do dezintegracji łódzkiej grupy ROPCZiO /szczególnie na linii K.Głogowski – S.Kaczorowski/ i odcięcia jej od grupy warszawskiej. Wskazał jednocześnie na znaczenie skompromitowania osoby A.Czumy oraz jego wpływ na brata, Benedykta, u którego w mieszkaniu mieści się punkt konsultacyjno-informacyjny.

W tym kontekście widział potrzebę współdziałania z organami MO i nadsyłanie do punktu osób, które swoją przeszłością i rodzajem spraw, pogłębiłyby kompromitację „Hazardzistów”.


Wydz.### ### ### ### ### oraz Wydz. ## ### w ### przedstawiły pisemne plany kierunkowych przedsięwzięć w sprawie krypt. „Hazardziści”, - do których ustosunkuje się na roboczo Wydz.II Dep. III.


Na zakończenie narady tow. J.Caban przedstawił okresowy plan przedsięwzięć operacyjnych w sprawie krypt. „Hazardziści” koncentrujący się na następujących problemach:

  1. Poprzez tajnych współpracowników i inne środki pracy operacyjnej wmówić należy i przekonać S.Kaczorowskiego i K.Głogowskiego że:

a/ pomijania tych obydwu przy podejmowaniu zasadniczych decyzji;

b/ nie konsultowania z nimi bieżącej działalności ROPCZiO;


  1. Kompromitowanie ROPCZiO i hamowanie rozwoju tej grupy wykonywane będzie drogą przekazywania określonych informacji następującym członkom i sympatykom KOR:

Józef Rybicki
ks.Jan Zieja
Ludwik Cohn
Leopold Kummant

Informacje do przekazania

a/ pilną konieczność uprzedzania ludzi związanych z ROPCZiO o prowokacyjnej działalności kierownictwa tej grupy;

b/ konieczność poinformowania zagranicy o faktycznej roli ROPCZiO i spowodowania by RWE zbojkotowała tę grupę, gdyż wielu uczciwych ludzi zostanie wprowadzona w błąd i staną i oni ofiarami prowokacji politycznej.

Realizację zadań wynikających z pkt. 2 należy każdorazowo konsultować z Wydz. II Dep. III MSW.


3. Inną formą zahamowania działalności ROPCZiO byłby tzw. przeciek informacji z wysokiej instancji partyjnej. Informacja ta przekazana by została L.Moczulskiemu przez znanego dobrze ułożonego dziennikarza i posiadałaby następującą treść:

Powyższy punkt będzie realizowany przez Wydz. II Dep. III MSW.


4/ Istnieje potrzeba wprowadzenia do ROPCZiO tajnych współpracowników lub kontaktów obywatelskich których zasadniczym zadaniem będzie dezintegracja i skompromitowanie tej grupy gdy zajdzie ku temu potrzeba.

5/ Koniecznym jest systematyczne zbieranie dokumentów procesowych z działalności ROPCZiO. Chodzi tu przede wszystkim o:


Ppor. T.Gębski