Narada SB

Warszawa, dnia 18 czerwca 1977 r.
Tajne Spec. Znaczenia

PROTOKÓŁ

z narady służbowej odbytej w dn. 17.06.br dot. kierunków rozpracowywania operacyjnego w sprawie krypt. „Hazardziści”.
W powyższej naradzie udział wzięli ze strony Wydz. II Dep.III MSW jego naczelnik płk. A.Barszczewski

 • z-ca nacz. płk. K.Sławiński
 • st. insp. płk. J.Caban
 • mł. insp. ppor. T.Gębski

oraz

 • z-ca nacz. Wydz. III KSMO mjr A.Feliś
 • kier. Sek. VIII a W. III „A” kpt. B.Masłowski
 • kier. Sek. II Wydz. III KWMO w Łodzi – Eugeniusz Matyga

Tow. A.Barszczewski otwierając naradę stwierdził, iż zasadniczym problemem jest ujednolicenie zadań i kierunków operacyjnych zmierzających do neutralizacji a następnie rozbicia grupy „Hazardzistów”. Aktualnie są przesłanki wskazujące na prowadzenie tego przedsięwzięcia, a mianowicie:

 • wzrastające rozbieżności na linii „Hazardziści” – „Gracze”,
 • brak jednolitego stanowiska wśród niektórych osób z „Hazardzistów” jak też i władz kościelnych do problemu działania „ROPCZiO”.

Jednocześnie podkreślił, iż wysiłki operacyjne należy koncentrować równolegle, tak aby nie dopuścić do rozszerzenia ich wpływów na inne ośrodki w kraju.
Wynika to z faktu posiadania przez nas informacji operacyjnych wskazujących na próby aktywizacji tych działań podejmowane przez figurantów do rozszerzenia swej bazy i wpływów.
Ponadto wskazał na konieczność koncentracji operacyjnej na następujących problemach /dla przeciwdziałania zamierzeniom/:

 • powiększania wpływów „Hazardzistów” w oparciu o bazę duszpasterstwa akademickiego;
 • prób zdobycia dotacji finansowych przez „Ruch” z ośrodków dywersji zagranicznych;
 • głębszego rozpoznania dotychczasowej bazy poligraficznej jak też i przecinania podejmowanych prób na odcinku zdobywania maszyn i urządzeń drukarskich;
 • niedopuszczenie do powstania nowych ośrodków „Hazardzistów” na terenie kraju;

Tow.K.Sławiński w swojej wypowiedzi podkreślił konieczność pogłębienia różnic między „Hazardzistami” a „Graczami” w drodze rozbudowanych przedsięwzięć operacyjnych, intensyfikację działań zmierzających do dezintegracji łódzkiej grupy ROPCZiO /szczególnie na linii K.Głogowski – S.Kaczorowski/ i odcięcia jej od grupy warszawskiej. Wskazał jednocześnie na znaczenie skompromitowania osoby A.Czumy oraz jego wpływ na brata, Benedykta, u którego w mieszkaniu mieści się punkt konsultacyjno-informacyjny.
W tym kontekście widział potrzebę współdziałania z organami MO i nadsyłanie do punktu osób, które swoją przeszłością i rodzajem spraw, pogłębiłyby kompromitację „Hazardzistów”.
Wydz.### ### ### ### ### oraz Wydz. ## ### w ### przedstawiły pisemne plany kierunkowych przedsięwzięć w sprawie krypt. „Hazardziści”, – do których ustosunkuje się na roboczo Wydz.II Dep. III.
Na zakończenie narady tow. J.Caban przedstawił okresowy plan przedsięwzięć operacyjnych w sprawie krypt. „Hazardziści” koncentrujący się na następujących problemach:

1/ Poprzez tajnych współpracowników i inne środki pracy operacyjnej wmówić należy i przekonać S.Kaczorowskiego i K.Głogowskiego że:

 • Andrzej Czuma postanowił kreować na przywódcę grupy łódzkiej ROPCZiO swego brata Benedykta Czumę;
 • od oficjalnego ogłoszenia swej decyzji A.Czuma wstrzymuje się tylko dlatego, iż musi się liczyć z autorytetem Głogowskiego jak również Kaczorowskiego, ale przystąpił już do:
  a/ pomijania tych obydwu przy podejmowaniu zasadniczych decyzji;
  b/ nie konsultowania z nimi bieżącej działalności ROPCZiO;
 • A.Czuma pozostaje w codziennym kontakcie telefonicznym ze swym bratem z Łodzi informując go o działalności kierowniczej grupy warszawskiej. Czyni tak dlatego, gdyż chce spowodować by Benedykt był jedyną osobą w Łodzi orientującą się w całokształcie działalności ROPCZiO.
 • A.Czuma nie chce dopuścić Głogowskiego i Kaczorowskiego do udziału w wypracowaniu koncepcji politycznych dla ROPCZiO. Aktyw warszawski ROPCZiO zamierza opracować koncepcje polityczne tej grupy z pominięciem ludzi z Łodzi – włączony do tych prac będzie tylko B.Czuma, ale udział jego zachowany ma być w tajemnicy.
 • A.Czuma podrywa autorytet Głogowskiemu i Kaczorowskiemu mówiąc o ich małym wyrobieniu politycznym itp.

Biorąc powyższe pod uwagę grupa łódzka winna wyłączyć ze swego grona B.Czumę i ogłosić pełną autonomię a nawet separację.

2/ Kompromitowanie ROPCZiO i hamowanie rozwoju tej grupy wykonywane będzie drogą przekazywania określonych informacji następującym członkom i sympatykom KOR:

Józef Rybicki
ks. Jan Zieja
Ludwik Cohn
Leopold Kummant

Informacje do przekazania:

 • Komunikaty i oświadczenia ROPCZiO w sprawie aresztowanych członków KOR nie wynikają z ich wewnętrznej potrzeby obrony, ale z taktyki, która – zdaniem Moczulskiego i innych podniesie autorytet ich grupy i zniweluje ciężar powiązań z władzami partyjnymi i SB,
 • Kierownictwo ROPCZiO /Moczulski, Czuma, Wojciechowski i Janusz/ prowadzi obok opozycyjnej działalności jawnej, również działalność klasycznie konspiracyjną, w którą angażuje szczególnie ludzi młodych i naiwnych. O konspiracyjnej działalności ROPCZiO wie już dość dużo osób i można być pewnym, że w tym układzie działalność ta znana jest również Służbie Bezpieczeństwa. Jeśli więc działalność ta jest tolerowana, to musi być ona inspirowana przez władze, by mieć w określonych warunkach podstawę do zastosowania represji w stosunku do całej opozycji i jej skompromitowania.
 • Afiszowanie umiarkowania i lewicowości w oficjalnej części ROPCZiO wynika z grubo szytej prowokacji po to, by w wypadku aresztowań inspiratorzy pozostali na wolności.
 • W żydowskiej części KOR obok przekazywania ww informacji eksponować należy tzw. narodowy charakter ROPCZiO, który mówiąc prościej jest antysemicki.

Tajni współpracownicy przekazujący powyższe informacje członkom i sympatykom KOR winni podkreślać:

a/ pilną konieczność uprzedzania ludzi związanych z ROPCZiO o prowokacyjnej działalności kierownictwa tej grupy;
b/ konieczność poinformowania zagranicy o faktycznej roli ROPCZiO i spowodowania by RWE zbojkotowała tę grupę, gdyż wielu uczciwych ludzi zostanie wprowadzona w błąd i staną i oni ofiarami prowokacji politycznej.

Realizację zadań wynikających z pkt. 2 należy każdorazowo konsultować z Wydz. II Dep. III MSW.

3/ Inną formą zahamowania działalności ROPCZiO byłby tzw. przeciek informacji z wysokiej instancji partyjnej. Informacja ta przekazana by została L.Moczulskiemu przez znanego dobrze ułożonego dziennikarza i posiadałaby następującą treść: wyrażono zgodę na aresztowanie /i ewentualne wytoczenie procesu sądowego/ członków redakcji „Opinii” po wydaniu 3 numeru tego pisma, przy podjęciu tej decyzji nie było jednomyślności, ale zwyciężył kurs na zastosowanie ostrej represji, (na marginesie protokołu następująca odręczna uwaga: „że grożą represje „tak”, ale bez konkretnych zobowiązań”) biorąc pod uwagę występujące różnice poglądów w tej sprawie byłoby najrozsądniej by ROPCZiO na najbliższy okres „zamroził” działalność /nie krócej, jak na 3 miesiące/ tj do czasu gdy twardy kurs ewentualnie ulegnie złagodzeniu.
Powyższy punkt będzie realizowany przez Wydz. II Dep. III MSW.

4/ Istnieje potrzeba wprowadzenia do ROPCZiO tajnych współpracowników lub kontaktów obywatelskich których zasadniczym zadaniem będzie dezintegracja i skompromitowanie tej grupy gdy zajdzie ku temu potrzeba.

5/ Koniecznym jest systematyczne zbieranie dokumentów procesowych z działalności ROPCZiO. Chodzi tu przede wszystkim o:

 • wejście w posiadanie dokumentów wydanych przez ROPCZiO i dokumentowanie drogą ekspertyzy maszyn i osób które je wykonywały,
 • procesowe dokumentowanie kolportażu,
 • zbieranie wydawnictw zagranicznych dot. działalności ROPCZiO w tym nasłuchów RWE.

Ppor. T.Gębski